شنبه ١٨ مرداد ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > فعالیت های آموزشی > دوره فوق تخصصی دستیاری روانپزشکی کودک و نوجوان 
 
 

فعالیتهای رشته فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان در بیمارستان امام حسین(ع)، بیمارستان مفید و در مدارس خاص (به صورت بهداشت روان مدارس) انجام می شود:

 

بیمارستان امام حسین(ع):

 

 

برنامه های آموزشی پنجشنبه های دستیاران فوق تخصصی و تخصصی

 روانپزشکی کودک و نوجوان

مهر تا اسفند 1398

برگزار کننده

عنوان

تاریخ

گروه اساتید اطفال

کارگاه شناسایی و مدیریت سواستفاده از کودکان1

 4مهر

دکتر عربگل

کارگاه مدیریت سوگ در کورکان

11مهر

دستیاران فوق تخصصی

کلاس برای دستیاران:شناسایی و مدیریت اختلال بیش فعالی نقص توجه/ اختلالات یادگیری

18 مهر

.....

کنگره روانپزشکی بزرگسال

25مهر

دستیاران فوق تخصصی

 

کلاس برای دستیاران:اختلالات طیف اوتیسم/اختلال وسواسی جبری

2آبان

دستیاران فوق تخصصی

 

 کلاس برای دستیاران:

مدیریت اختلالات دفعی/اختلالات اضطرابی

 

9آبان

دستیاران تخصصی و فوق تخصصی

سوپروایزر: دکتر عربگل

 برنامه گروهی: پول تو جیبی

 

 

16 آبان

دکتر خادمی

مرور تکست

 23 آبان

دکتر خادمی

مرور تکست

30 آبان

.....

کنگره روانپزشکی کودک و نوجوان

7آذر

دکتر خادمی

مرور تکست

14آذر

دستیاران تخصصی و فوق تخصصی

سوپروایزر: دکتر داوری

برنامه گروهی: تک فرزندی و چند فرزندی

21آذر

گروه اساتید اطفال

کارگاه N SSI  

 28 آذر

دستیاران فوق تخصصی

کلاس برای دستیاران:شناسایی و مدیریت اختلال بیش فعالی نقص توجه

5 دی

دستیاران فوق تخصصی

 

کلاس برای دستیاران:اختلالات طیف اوتیسم

12دی

دستیاران فوق تخصصی

کلاس برای دستیاران:

اختلالات دفعی

19دی

دکتر خادمی

 

26دی

دستیاران تخصصی و فوق تخصصی

سوپروایزر: دکتر رازجویان

برنامه گروهی: اعتیاد به اینترنت وفضای مجازی

3بهمن

دکتر خادمی

مرور تکست

10بهمن

دکتر خادمی

مرور تکست

17بهمن

گروه اساتید اطفال

کارگاه شناسایی و مدیریت سواستفاده از کودکان2

24بهمن

دکتر خادمی

مرور تکست

1اسفند

گروه روانشناسی

آزمونهای هوش و روانشناختی

 

8اسفند

دستیاران تخصصی و فوق تخصصی

سوپروایزر:دکتر خادمی

برنامه گروهی: رقابت هم سالان و همشیرها

15 اسفند

ساعت یازده تا دوازده اتاق آینه مراجع رواندرمانی با سوپرویژن مستقیم اساتید:

 آبان: دکتر روزبخش . آذر دکتر حسین زاده. دی: دکترمحمد حسینی

 

برنامه آموزشی یکشنبه های گروه فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان. مهر تا اسفند 1398

تاریخ

8:00-9:30

10:00-12:00

استاد

7/7/98*

معرفی بیمارو مشاوره /پزشکی قانونی

نقش توانبخشی در اختلالات رشدی عصبی کودکان

دکتر علیزاده

14/7/98*

ژورنال

پردازش حسی و حرکتی در اختلالات رشدی

دکتر  دهقان

21/7/98

معرفی بیمارو مشاوره /پزشکی قانونی

شناخت نوجوانی

دکتر عربگل

28/7/98

ژورنال

شناسایی علایم زودرس در اختلات طیف اوتیسم

دکتر راز جویان

5/8/98

تعطیل

تعطیل

تعطیل

12/8/98*

معرفی بیمارو مشاوره /پزشکی قانونی

توانبخشی شناختی در اوتیسم1: شبکه پردازش اطلاعات و توجه

دکتر دهقان

19/8/98

ژورنال

اختلالات عادتی و استریوتایپی

دستیار فوق تخصصی:  دکتر روز بخش

 

26/8/98

معرفی بیمارو مشاوره /پزشکی قانونی

تئوری ذهن

دکتر داوری

3/9/98

ژورنال

دارو درمانی در اختلالات طیف اوتیسم

دکتر رازجویان

 

10/9/98*

معرفی بیمارو مشاوره /پزشکی قانونی

توانبخشی شناختی در اوتیسم 2:حافظه و عملکردهای اجرایی

دکتر دهقان

17/9/98

ژورنال

افزایش کیفیت خدمات به بیماران بستری سرپایی: راهکارهارهای عملی براساس مرور متون و مشاهدات عینی

گروه دستیاران فوق تخصصی:

سوپروایزر: دکتر خادمی

24/9/98*

معرفی بیمارو مشاوره /پزشکی قانونی

توانبخشی شناختی در اختلالات یادگیری

دکتر دهقان

1/10/98

ژورنال

عملکردهای اجرایی مغز در ااختلال نقص توجه بیش فعالی

دکتر عربگل

8/10/98

معرفی بیمارو مشاوره /پزشکی قانونی

کاردرمانی در اختلال نقص توجه بیش فعالی

دکتر سروش بخشی

15/10/98

ژورنال

برگزاری آسکی برای دستیاران

گروه اساتید

22/10/98

معرفی بیمارو مشاوره /پزشکی قانونی

دلیریوم و کاتاتونیا در کودک و نوجوان: تفاوتهای تشخیصی ودرمانی با بزرگسالی

دستیار فوق تخصصی: دکتر حسین زاده

 

29/10/98

ژورنال

سوء مصرف مواد در کودکان و نوجوانان

دکتر داوری

6/11/98

معرفی بیمارو مشاوره /پزشکی قانونی

قلدری مجازی

دکتر رازجویان

13/11/98

ژورنال

اصول آموزش روانشناختی در اختلالات

دکترخادمی

20/11/98

معرفی بیمارو مشاوره /پزشکی قانونی

نکات مهم پزشکی قانونی در کودک و نوجوان

دستیار فوق تخصصی: دکتر محمد حسینی

27/11/98

ژورنال

برگزاری آسکی  برای دستیاران

گروه اساتید

4/12/98

معرفی بیمارو مشاوره /پزشکی قانونی

مدیریت خودکشی در مدارس

دکتر داوری

 

11/12/98

ژورنال

نمو خصوصیات سیکوپاتی در کودکان

دکتر خادمی

18/12/98

تعطیل

تعطیل

تعطیل

25/12/98

دریافت بازخورد از برنامه ها

دریافت بازخورد از برنامه ها

 

 

تاریخهایی که با ستاره مشخص شده اند، ساعت برنامه ی اول و دوم جابه جا شده ، کلاس از ساعت هشت و نیم صبح شروع خواهد شد.

 

 

 

برنامه هفتگی دستیاران تخصصی وفوق تخصصی دردوره روانپزشکی اطفال

دستیاران فوق تخصصی در پاییز نود وچهار:

فلوی سال یک : بخش ودرمانگاه دکتر داوری ، بخش دکتررازجویان،(مشاهده گر درمانگاه دکتررازجویان)

فلوی سال دو : بخش ودرمانگاه دکترخادمی ، درمانگاه دکتر رازجویان.

برنامه هفتگی دستیاران فوق تخصصی درزمستان نود وچهار:

فلوی سال یک : بخش ودرمانگاه دکتر خادمی ، بخش دکترداوری

فلوی سال دو : بخش ودرمانگاه دکتررازجویان ، درمانگاه دکتر داوری.

برنام دستیاران تخصصی در سه ماهه پاییز وزمستان نودوچهار:

دستیار الف : بخش ودرمانگاه دکتر رازجویان،درمانگاه دکترداوری

دستیار ب : بخش ودرمانگاه دکترداوری، درمانگاه دکترخادمی،درمانگاه دکتررازجویان.

دستیار پ : بخش ودرمانگاه دکترخادمی،درمانگاه دکتررازجویان.

·       یکشنبه ها طبق برنامه مشخص شده، بهداشت روان مدارس،معرفی بیمار،ژورنال وکلاس درس برقرار میباشد

·       پنجشنبه ها خانواده درمانی وبحث جمعی طبق برنامه تعیین شده برقرار میشود

·       چهارشنبه ها هشت صبح جلسه صبحگاهی دربخش اطفال باحضور دستیاران تخصصی وفوق تخصصی برقرار میشود

·       مرخصی دستیاران حداکثر دوروز درسه ماه وبااجازه استادمربوطه ، ریاست بخش اطفال وتعیین جانشین امکانپذیر است.

·       دستیاران فوق تخصصی مسوولیت سوپرویژن دستیاران بخش ودرمانگاه موظف خودرابه عهده دارند ومسولیت نهایی نحوه نوشتن پرونده ها ودستورات توسط دستیاران برعهده آنان است.

·       درهرپرونده شرح حال وسیر بیماری دستیارتخصصی وفوق تخصصی به صورت جداگانه باید موجود باشد.درصورتیکه شرح حال اولیه توسط دستیار تخصصی گرفته میشود،دستیار فوق تخصصی ملزم به حضور وتکمیل شرح حال است وزمان شرح حال گیری اولیه بین دودستیار باید هماهمگ شود.

·       ویزیت فوق تخصصی روزانه الزامی است.تعیین اینکه ویزیت روزانه یک بیمار همزمان توسط دو دستیار صورت گیرد یا به طور جداگانه دوبار درروز ویزیت شود به عهده دستیار فوق تخصصی است .

·       دراولین روز تعویض دستیاران،دستیارفوق تخصصی سال دو موظف به برگزاری جلسه توجیهی بادستیاران وآشنا کردن آنان با برنامه های بخش ودرمانگاه میباشد.حضور دستیار فوق تخصصی سال یک در این برنامه الزامی است

همه دستیاران تخصصی وفوق تخصصی موظفند دستورالعمل  طرز رفتار با کودک ونوجوان وکتابچه وبروشورهای مربوطه رامطالعه واجرانمایند.                                                                              

 

 

 

بیمارستان مفید:

*  انجام مشاوره روانپزشکی بخشهای مدیکال   دکتر زاهد، دکتر گلمیرزایی

*  مشاوره روانپزشکی کلینیکهای بین بخشی:

      دکتر زاهد    Cystic fibrosis

      دکتر زاهد، دکتر گلمیرزاییPKU

     هموفیلی-تالاسمی     دکتر زاهد

    جراحی تغییر جنسیت     دکتر زاهد

*  آموزش به دستیاران اطفال، فلوی سایکوسوماتیک، فلوی روانپزشکی کودک و نوجوان،    فلوی نورولوژی اطفال و دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی توسط   دکتر زاهد

*  برپایی جلسات نوروسایکیاتری اطفال    گروه نورولوژی اطفال بیمارستان مفید، دکتر زاهد

*  برپایی جلسات آموزش مهارتهای زندگی و اجتماعی و درمان شناختی-رفتاری جهت کودک و نوجوان و آموزش فرزند پروری جهت والدین  توسط  خانم مهری آذر (روانشناس)

*  برپایی جلسات کمیته  “سوء رفتار با کودک”  توسط  دکتر زاهد، دکتر واقفی (پزشک قانونی)

*  شروع اجرای طرح  Code of conduct  

 

برنامه بهداشت روان مدارس

 

 

جلسات

عنوان

استاد سوپرویژن دهنده

اول

معرفی برنامه به کودکان

دکتر خادمی

دوم

علایق من

دکتر خادمی

سوم

علایق من و دیگران

دکتر داوری

چهارم

شباهت ها و تفاوت ها

دکتر رازجویان

پنجم

تجربه احساسات عمده

دکتر خادمی

ششم

توجه به احساسات دیگران را  (1)

دکتر خادمی

هفتم

توجه به احساس های دیگران (2)

دکتر داوری

هشتم

کنترل خشم (1)

دکتر رازجویان

نهم

کنترل خشم (2)

دکتر خادمی

دهم

همکاری (1)

دکتر خادمی

یازدهم

همکاری (2)

دکتر داوری

 

 

-       تاریخ جلسات در برنامه کلی آموزشی یکشنبه هامشخص شده است

-       در هر برنامه، همه دستیاران مؤظف به حضورند و تنها یک نفر در بیمارستان حضور خواهد داشت

 

-   دستیاران مؤظفند مفاد برنامه را از یک هفته قبل با استاد مربوطه هماهنگ و بازیهای خلاق را طراحی کنند و مواد لازم برای بازی و آموزش را تهیه کنند.

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.