شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

مقررات کلی در طی دوره دانشجویان پزشکی(بینارستان امام حسین(ع):

1- زمان حضور دربخش ساعت 8 صبح میباشد

2- دفترحضوروغیاب، در دفتر گروه روانپزشکی واقع شده است. لازم به ذکراست که تنهامعیار، درج ساعت ورود وخروج نمی باشد. بلکه حضور فعالانه در تمام برنامه های مقرر گروه به منزله حضورفعال در بخش است.

3- دراولین روز ورود، کارآموز می بایست خودرا به استاد و دستیار سرویس مربوطه معرفی نماید

4-حضور در تمام برنامه های فوق الذکر الزامی است

5- درابتدای ورود،log bookخود را ازمنشی اصلاحات تحویل بگیرید.

6- باید برای حضور درهرکدام ازبرنامه ها ازاستاد یا دستیار مربوطه، مهر وامضا دریافت کنید.

7- بعد ازهفته دوم، باهماهنگی استاد مربوطه، درگروههای 2 نفره حداقل دو روز دراورژانس حضورپیدا کرده ونسبت به اخذ شرح حال اقدام فرمایید.

8- ویزیت باید درحضور رزیدنت محترم روانپزشکی و بانظارت ایشان باشد.

9-یاید حداقل دوشرح حال ازبیمار بخش درانتهای دوره تحویل پرسپتور بدهید

10-درطول دوره، باهماهنگی استاد مربوطه، باید حداقل در دوجلسه درمانگاه روانپزشکی کودک ونوجوان شرکت نمائید

11-هنگام ورود وخروج به بخش از بسته بودندر بخش اطمینان حاصل نمائید

12-درصورت هرگونه تغییر در برنامه ها،هماهنگی جهت کلاسها وزمان مربوطبه کلاس باید دو روز قبل توسط نماینده کارآموزها انجام گیرد

13-تعداد مرخصی های دوره کارآموزی درطی ماه،دو روز میباشد. غیبت غیرموجه وعدم حضوردربرنامه به منزله مرخصی شمرده نمیشود. روزمرخصی ازپیش باید به اطلاع  استاد محترم، رزیدنت سرویس مربوطه وخانم دکترقلی پور رسانده وتائید شود.

14-درهفته سوم،یک جلسه به مرورشرح حال های گرفته شده وارزیابیformativeتعلق دارد.

15-درچهارشنبه آخرین هفته امتحان کتبی برگزارمی شود.

16-درصورت داشتن هرگونه سوال ویا بروزمشکل، میتوانید با پرسپتور ورزیدنت ارشد تماس داشته باشید.

*لازم به ذکر است که کلیه اطلاعات داخل پرونده بیماران محرمانه می باشد. خروج پرونده از بخش و یا گرفتن عکس از پرونده تخلف محسوب می گردد و با خاطی طبق قانون برخورد خواهد شد.

 

مقررات کلی در طی دوره کارورزی(انترنی):

1.      ساعت حضور در مجموعه 8 صبح و ساعت خروج شما ساعت 13 می باشد. دفتر حضور و غیاب، در دفتر گروه روانپزشکی واقع شده است. لازم به ذکر است که تنها معیار، درج ساعت ورود و خروج نمی باشد .بلکه حضور فعالانه شما در تمام برنامه های  مقرر گروه به منزله حضور فعال شما در بخش است.

2.      در اولین روز ورود، کارورز می بایست خود را به استاد و رزیدنت سرویس مربوطه معرفی نماید

3.      کارورز می بایست در تمام ویزیت های سرویس و درمانگاه های استاد مربوطه خود، همراه با رزیدنت حضور داشته باشد.

4.      هر بیمار پذیرش شده در بخش باید یک شرح حال کارورزی داشته باشد

5.      هر روز باید سیر بیماری بیمار توسط کارورز در پرونده درج گردد

6.      در ویزیت با اساتید، یک بیمار باید توسط کارورز مربوطه معرفی گردد

7.      هر شنبه صبح در کلاس عمومی گروه جلسه گزارش صبحگاهی  عمومی و هر سه شنبه و چهارشنبه جلسات گزارش صبحگاهی توسط استاد مقرر برقرار خواهد شد. ساعت حضور در این جلسات 8 صبح می باشد و تاخیر در حضور معادل غیبت در نظر خواهد گرفته شد. گزارش صبحگاهی روزهای سه شنبه و چهارشنبه توسط کارورز محترم و از شرح حال اخذ شده توسط خود او، انجام خواهد شد.لازم به ذکر است که نحوه ارائه مطلب، آگاهی کارورز از وضعیت بیمار و شرح حال گرفته شده در نمره نهائی وی تاثیر گذار خواهد بود.

در روزهای یک شنبه، جلسات درس کارورزان توسط رزیدنت روانپزشکی از ساعت 12 الی 13 برقرار خواهد شد.

8-هر کارورز در طول مدت دوره باید در دو جلسه درمانگاه روانپزشکی اطفال شرکت کند و در روز آخر برگه حضور خود را که توسط استاد محترم ممهور شده است تحویل دکتر قلی پور بدهد. این درمانگاه تا حد امکان باید با آگاهی رزیدنت مسئول کارورز باشد تا تداخلی با ویزیت و درمانگاه او نداشته باشد

9-حداقل کشیک کارورزان ، بسته به نیاز بخش می تواند 8 عدد باشد. کشیک کارورزان 24 ساعته می باشد که باید در راس ساعت 8 صبح خود را به منشی اورژانس معرفی نمایند. حتما تلفن همراه و شماره پاویون تحویل منشی داده شود. در صورت عدم برقراری ارتباط و یا در دسترس نبودن کارورز، تخلف از جانب کارورز محسوب شده و همانند قصور در کار پزشکی با آن برخورد خواهد شد.

10- امتحان آخر بخش در آخرین چهارشنبه دوره؛ از مباحث اعلام شده از کتاب دستنامه کاپلان و سادوک می باشد.

11-نمره پایانی هر ماه ،شامل موارد زیر می باشد: وضعیت علمی کارورز در بخش و معرفی بیمار (5 نمره)، وضعیت حضور و غیاب و ثبت سیر معالجات (5 نمره)، وضعیت کشیک کارورز ( 5 نمره) ، امتحان پایان دوره (5نمره)

12-تعداد مرخصی های دوره کارورزی در طی ماه، دو روز می باشد. غیبت غیر موجه و عدم حضور در برنامه به منزله مرخصی شمرده نمی شود.برنامه جهت مرخصی از پیش باید به اطلاع رزیدنت سرویس مربوطه و خانم دکتر قلی پور رسانده شود.

پرسپتور ارشد خانم دکتر رازجویان می باشد که تلفن نماس با ایشان 77551023 می باشد

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.